Kalendarium budowy

ROK 2008

grudzień?
zlecenie przez ks. bpa Jana Wieczorka zadania budowy nowego kościoła św. Józefa.

ROK 2009

styczeń
nadanie ks. Rafałowi Sierli pełnomocnictwa do spraw budowy kościoła;
uzyskanie od operatorów sieci energetycznej, wodociągowej, gazowej i teletechnicznej zapewnień o dostawie mediów.

luty
pierwsze spotkania w Urzędzie Miejskim (UM) w Bytomiu
oraz złożenie wniosku w celu uzyskania warunków zabudowy;
spotkanie ks. R. Sierli z ks. Tadeuszem Romankiem, proboszczem par. św. Józefa, w celu zapoznania się z parafią, lokalizacją i warunkami do rozpoczęcia inwestycji;
spotkania z architektami w celu zlecenia realizacji projektu kościoła.

marzec – kwiecień
uzyskanie z WUG informacji dotyczących warunków geologicznych
terenu pod nowy kościół;
spotkania z architektami i ustalenie z ks. Biskupem terminu spotkania
Diecezjalnej Komisji Budowlanej;
uzgodnienia w UM Bytom dotyczące nabycia gruntu działki
pod kościół od gminy Bytom.

maj
spotkanie z Prezydentem Bytomia p. Piotrem Kojem
i rozmowa na temat planowanej inwestycji;
kolejne spotkania z architektami
i uzgodnienia dotyczące koncepcji projektu.

czerwiec – sierpień
spotkania Diecezjalnej Komisji Budowlanej, konkurs czterech projektów koncepcyjnych oraz przyjęcie i zakwalifikowanie do realizacji
koncepcji dra hab. inż. arch. Jana Rabieja;
objęcie przez ks. Rafała Sierlę funkcji proboszcza par. św. Józefa Robotnika.

wrzesień – grudzień
uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji ?Budowa kościoła i domu parafialnego wraz z infrastrukturą techniczną?;
zlecenie wykonania map geodezyjnych do celów projektowych;
spotkania z architektem.

ROK 2010

styczeń – luty
zlecenie wykonania badań geologiczny na działce pod planowany kościół;
negocjacje w sprawie zakupu działki gruntu pod nowy kościół od gminy Bytom oraz sprzedaży części gruntów należących do parafii;
wyznaczenie przez Kurię Dziecezjalną jednego
dekanatu patronackiego dla budowy kościoła.

marzec – kwiecień
inwentaryzacja posiadanych gruntów
i sporządzenie ekspertyzy budowlanej starego kościoła św. Józefa

sierpień – wrzesień
pierwsze spotkanie zespołu roboczego architektów i projektantów branżowych;? sprzedaż części gruntów należących do parafii (działki niezabudowane);
spotkanie z konserwatorami w celu wykonania inwentaryzacji
elementów wystroju starego kościoła;
wyznaczenie przez Kurię dwóch dekanatów patronackich;
zakup działki gruntu nr 320/1 pod budowę kościoła.

październik – grudzień
spotkania zespołu roboczego architektów i projektantów.

ROK 2011

styczeń – kwiecień
uzgodnienia z właścicielami mediów i sieci w obrębie i sąsiedztwie działki
dotyczące warunków poszczególnych przyłączy;
spotkania zespołu roboczego architektów, konstruktorów i projektantów.

maj – czerwiec
porządkowanie i wyrównanie terenu pod nowy kościoł;
montaż tymczasowego ogrodzenia, bramy i furtki od strony osiedla;
instalacja kontenera biurowego (tymczasowa zakrystia)
i budowa wiaty na ołtarz polowy;
ustawienie krzyża na placu budowy i poświęcenie go.

lipiec – sierpień?
Msze św. polowe.

wrzesień – grudzień?
spotkania zespołu roboczego architektów, konstruktorów i projektantów.

ROK 2012

styczeń – kwiecień
spotkania zespołu roboczego architektów, konstruktorów i projektantów
(zmiana w projekcie chóru, pokryciu dachu, konstrukcji wieży – konieczne inżynierskie badania geologiczne);
wykonanie przyłącza prądowego do granicy działki.

maj – sierpień
zakup i montaż drewnianej altany z przeznaczeniem na zakrystię i biuro budowy;?ponowne uzgodnienia dotyczące przyłączy z powodu upływu terminu ważności;?spotkania zespołu roboczego architektów, konstruktorów i projektantów – zebranie dokumentacji i złożenie w UM wniosku o pozwolenie na budowę;
Msze św. polowe.

wrzesień – grudzień?
zawieszenie postępowania w UM z powodu niezgodności projektu z warunkami zabudowy i złożenie wniosku o ponowne wydanie warunków zabudowy;
wykonanie odwiertów geologicznych i złożenie dokumentacji w UM;
decyzja o nowych warunkach zabudowy i ponowne wszczęcie postępowania odnośnie wydania pozwolenia na budowę.

ROK 2013

styczeń – kwiecień
uzyskanie pozwolenia na budowę kościoła;
konkurs ofert na wykonanie części fundamentowej projektu;
ponowne wystąpienie do UM o pozwolenie na wycinkę drzew i ich inwentaryzacja;
otrzymanie z UM decyzji o nadaniu numeru adresowego dla lokalizacji nowego kościoła – ul. Strzelców Bytomskich 187;
zmiana projektu w zakresie konstrukcji z powodu zbyt wysokich kosztów posadowienia.

maj – czerwiec
uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew na placu budowy; usuwanie drzew i porządkowanie placu budowy; montaż bramy od strony Pl. Żeromskiego;

lipiec
po konsultacjach z ekonomem diecezjalnym i doradcami budowlanymi podjęto decyzję o nie rozpoczynaniu budowy i konieczności zmiany projektu z powodu zbyt wysokich kosztów jego realizacji;

sierpień – grudzień
tworzenie nowego projektu architektonicznego; konsultacje i opinie Diecezjalnej Komisji Budowlanej.

ROK 2014

styczeń – luty
zatwierdzenie nowego projektu architektonicznego i realizacja projektu budowlanego; kompletowanie dokumentacji do uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

marzec – maj
31 marca – rozpoczęcie budowy; prace ziemne i przygotowanie fundamentów dla plebanii i kościoła;

czerwiec – wrzesień
budowa plebanii i zakończenie etapu „stan surowy otwarty”;

listopad – grudzień
montaż konstrukcji nośnej kościoła z drewna klejonego oraz zabudowanie dachu i portali wejściowych; pokrycie dachu blachą i montaż wieży (iglicy) z krzyżem; montaż okien na plebanii oraz rozpoczęcie montażu docieplenia fasad;

ROK 2015

styczeń – kwiecień
zakończenie docieplenia plebanii oraz dachu; montaż intalacji elektrycznej, c.o., wodnej i kanalizacyjnej, wylewek betonowych pod posadzki; budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wokół budynków oraz na parkingu i drodze dojazowej; budowa zakrystii w kościele, klatki schodowej i wylanie stropu;

maj – listopad
1 maja 2015 – wmurowanie kamienia węgielnego (w ścianę prezbiterium); instalacja ogrzewania podłogowego w kościele i zakrystii; montaż instalacji elektrycznej i nagłośnieniowej; budowa stopni prezbiterium; realizacja wylewek betonowych pod posadzkę; podłączenie przyłącza elektrycznego; montaż stolarki okiennej w portalach wejściowych; budowa dróg dojazdowych, procesyjnych i parkingu; zakończenie budowy.

grudzień
16 grudnia – rozpoczęcie regularnego użytkowania kościoła i plebanii.