Ogłoszenia

Ogłoszenia: 05 – 13.04.2020

 • Zgodnie z dekretem Biskupa Gliwickiego odwołane zostają planowe godziny Mszy św. Kapłani będą odprawiać przewidziane Msze św. według wyznaczonych na te dni intencji, jednak bez udziału ludu. Przypominamy, że istnieje możliwość uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu (z naszego kościoła transmisja w internecie w niedzielę o godz. 11:00 oraz w Triduum Paschalnym o godz. 18:00). Zachęcamy wtedy do modlitwy w domu, szczególnie w gronie rodziny.
 • Biskup Gliwicki kieruje do wszystkich diecezjan prośbę o włączenie się w zbiórkę funduszy na zakup respiratora. Treść prośby znajduje się –> TUTAJ.
 • Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą:
  Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cie przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.
 • Wszystkich wiernych w swoich rodzinach zachęca się do codziennej modlitwy różańcowej o godz. 20.30.
 • SAKRAMENT POKUTY: zgodnie z dekretem Biskupa gliwickiego nie będzie w parafii organizowana spowiedź przedświąteczna. Przypominamy, że czas komunii świętej wielkanocnej, obejmuje w Polsce okres od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7 czerwca). Ze względu na nadzwyczajne i poważne okoliczności jesteśmy wszyscy uprawnieni do skorzystania z nadzwyczajnej drogi pojednania jaką jest wzbudzenie żalu doskonałego podjętego z miłości do Boga, który daje przebaczenie nawet grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera w sobie: mocne postanowienie przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, gdy tylko będzie to możliwe; wyznanie grzechów odpuszczonych w sposób nadzwyczajny w sakramentalnej spowiedzi pod sankcją wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. Wzór takiej modlitwy żalu doskonałego jest wyłożony w kościele, można go również pobrać ze strony internetowej –> TUTAJ.
  Tych, dla których pozostawanie bez sakramentalnego rozgrzeszenia przez księdza byłoby zbyt wielkim obciążeniem, prosimy o telefoniczne umówienie się, co do czasu i miejsca spowiedzi. 
 • TRIDUUM PASCHALNE zostanie odprawione bez udziału ludu. Jest to sytuacja nadzwyczajna i trudna dla każdego z nas. Jednak bardzo serdecznie zachęcamy do modlitwy w domach i rodzinach oraz uczestnictwo przez transmisje z naszego kościoła codziennie o godz. 18:00:
  • W WIELKI CZWARTEK możemy wspólnie podziękować Panu Jezusowi za dar Eucharystii i Kapłaństwa, przeczytać fragment Ewangelii o Ostatniej Wieczerzy (np. J 13,1-15, Mt 25,17-30); nie urządzamy w kościele ciemnicy.
  • W WIELKI PIĄTEK, w dniu Męki i Śmierci Pana Jezusa, po południu możemy w domu odprawić Drogę Krzyżową, uklęknąć całą rodziną przed krzyżem, który mamy w domu i pomodlić się słowami: „Kłaniamy Ci się, Panie Jezus Chryste, i błogosławimy Ciebie, żeś przez Krzyż i Mękę swoją odkupił świat.”, znowu przeczytać fragment Ewangelii o męce i śmierci naszego Pana (np. Mt 26,14-27,66 albo J 18,1-19,42); tekst Drogi Krzyżowej znajdziemy np. w książeczce „Droga do nieba”.
  • WIELKA SOBOTA to czas spoczynku Pana w grobie; nie urządzamy w kościele Grobu Pańskiego; cisza i skupienie niech będą wyrazem naszej wdzięczności za dar odkupienia; nie będzie adoracji Krzyża, ani tradycyjnego błogosławienia pokarmów; możemy to zrobić samodzielnie w domu, w ramach wspólnej modlitwy przed posiłkiem.
  • WIELKANOC to dzień zwycięstwa nad śmiercią, grzechem, szatanem – wspólne śniadanie wielkanocne poprzedźmy modlitwą błogosławieństwa (wzór do pobrania –> TUTAJ); niech w tym dniu nasz udział w transmisji Mszy świętej będzie bardzo świadomy i czynny.
 • Kancelaria parafialna jest nieczynna do odwołania; w pilnych sprawach prosimy kontaktować się telefonicznie (32 281-13-53).
 • Drodzy Parafianie, czas obecny jest czasem trudnym dla nas wszystkich. Nasza Parafia, jako instytucja, też nie jest od tego wolna. Nie ma kolekty w kościele, a stałe zobowiązania finansowe są niezmienne (kredyt na budowę – ponad 30 tyś. miesięcznie, energia, śmieci, woda, podatki, itp.). Uprzejmie prosimy o wsparcie materialne utrzymania naszej parafii, a także zasilanie funduszu budowlanego przez wpłaty ofiar na konto bankowe parafii lub serwis PayPal.
  Składam serdeczne „Bóg zapłać” za wszystkie dotychczasowe ofiary, tak znaczące w tym szczególnym czasie.


 • Transmisja Mszy św. z naszego kościoła będzie udostępniona w niedziele 5, 12 i 13 kwietnia o godz. 11:00 oraz w czasie TRIDUUM PASCHALNEGO (9, 10, 11 kwietnia) o godz. 18:00; zachęcamy do uczestnictwa przez YouTube na kanale naszej parafii.
 • DEKRET PENITENCJARII APOSTOLSKIEJ
  ODNOŚNIE PRZYZNANIA SPECJALNYCH ODPUSTÓW DLA WIERNYCH W OBECNEJ SYTUACJI PANDEMII, 20.03.2020 R.
  PENITENCJARIA APOSTOLSKA – DEKRET
  Wiernym dotkniętym chorobą zakaźną spowodowaną Covid-19, powszechnie znaną jako koronawirus,  a także pracownikom służby zdrowia, członkom rodzin i wszystkim tym, którzy w jakimkolwiek charakterze, także poprzez modlitwę, opiekują się nimi, udziela się daru specjalnych odpustów.
  „Weselcie się nadzieją! W ucisku bądźcie cierpliwi, w modlitwie – wytrwali” (Rz 12, 12). Słowa napisane przez św. Pawła do Kościoła w Rzymie rozbrzmiewają w całej historii Kościoła i ukierunkowują myśli wiernych w obliczu wszelkich cierpień, chorób i nieszczęść.
  Obecna chwila, w której cała ludzkość zagrożona niewidzialną i podstępną chorobą, która od pewnego czasu stała się częścią życia każdego człowieka, naznaczona jest dzień po dniu dręczącymi obawami, nowymi niepewnościami, a przede wszystkim powszechnym cierpieniem fizycznym i moralnym.Kościół, idąc za przykładem swego Boskiego Mistrza, zawsze troszczył się o chorych. Jak wskazał św. Jan Paweł II, sens ludzkiego cierpienia jest dwojaki: „Jest nadprzyrodzony, ponieważ zakorzenia się w Boskiej tajemnicy Odkupienia świata. Jest równocześnie głęboko ludzki, ponieważ człowiek odnajduje w nim siebie, swoje człowieczeństwo, swoją godność, swoje posłannictwo” (List apostolski Salvifici Doloris, 31).
  Również papież Franciszek w tych ostatnich dniach okazał swoją ojcowską bliskość i ponowił swoje zaproszenie do nieustannej modlitwy za chorych na koronawirusa.
  Aby wszyscy ci, którzy cierpią z powodu Covid-19, właśnie w tajemnicy tego cierpienia odkryli na nowo „samo odkupieńcze cierpienie Chrystusa” (tamże, 30), Penitencjaria Apostolska, ex auctoritate Summi Pontificis, ufając słowu Chrystusa Pana i uznając w duchu wiary, że obecną epidemię należy przeżywać w duchu osobistego nawrócenia, udziela daru odpustów zgodnie z następującym zarządzeniem.
  Udziela się odpustu zupełnego wiernym cierpiącym na koronawirusa, którzy podlegają kwarantannie na polecenie władz sanitarnych w szpitalach lub we własnych domach, jeśli w duchu oderwanym od jakiegokolwiek grzechu, zjednoczą się duchowo poprzez środki masowego przekazu z celebracją Mszy Świętej, odmawianiem Różańca Świętego, pobożnej praktyki Drogi Krzyżowej lub innych form pobożności, a przynajmniej odmówią Wyznanie Wiary, Modlitwę Pańską i pobożne wezwanie do Najświętszej Maryi Panny, ofiarując tę próbę w duchu wiary w Boga i miłości wobec swoich braci i sióstr, z wolą wypełnienia zwykłych warunków (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna i modlitwa w intencji Ojca Świętego) tak szybko, jak będzie to możliwe.
  Pracownicy służby zdrowia, członkowie rodzin i wszyscy ci, którzy za przykładem Dobrego Samarytanina, narażając się na ryzyko zarażenia, opiekują się chorymi na koronawirusa według słów Boskiego Odkupiciela: „Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” (J 15,13), otrzymają ten sam dar odpustu zupełnego na tych samych warunkach.
  Ponadto, Penitencjaria Apostolska udziela odpustu zupełnego na tych samych warunkach z okazji obecnej epidemii światowej nawet tym wiernym, którzy ofiarują nawiedzenie Najświętszego Sakramentu, lub Adorację Eucharystyczną, lub lekturę Pisma Świętego przez co najmniej pół godziny, lub odmówienie różańca świętego, lub pobożne odprawienie Drogi Krzyżowej, lub odmówienie Koronki do Miłosierdzia Bożego, w intencji przebłagania Boga Wszechmogącego o koniec epidemii, ulgę dla tych, którzy cierpią i zbawienie wieczne dla tych, których Pan powołał do siebie.
  Kościół modli się za tych, którzy nie mogą przyjąć sakramentu namaszczenia chorych i wiatyków, powierzając Bożemu miłosierdziu wszystkich i każdego z osobna na mocy komunii świętych i udziela wiernym odpustu zupełnego w chwili śmierci, pod warunkiem, że byli należycie dysponowani i zwykle za życia modlili się (w tym przypadku Kościół zastępuje trzy zwyczajowe warunki). W celu uzyskania tego odpustu zaleca się używanie krucyfiksu lub krzyża (por. Enchiridion indulgentiarum, nr 12).
  Niech Najświętsza Maryja Panna, Matka Boga i Kościoła, Uzdrowienie Chorych i Wspomożycielka Wiernych, nasza Orędowniczka, pomoże cierpiącej ludzkości, oddalając od nas zło tej pandemii i wyjednując nam wszelkie dobro niezbędne dla naszego zbawienia i uświęcenia.
  Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.
  W Rzymie, w siedzibie Penitencjarii Apostolskiej, 19 marca 2020 roku.
  Kard. Mauro Piacenza – Penitencjarz Większy
  Ks. Prał. Krzysztof Nykiel – Regens